Regulamin korzystania z apartamentu

§1.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00
 3. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu w momencie przyjazdu do Hotelu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 ostatniego dnia planowanego pobytu, co jednak nie jest wiążące dla hotelu.

§2

Bristol Aparthotel zobowiązany jest:

 1. Zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa.
 2. Bezzwłocznie reagować na zgłoszone uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku – przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek lub braków.

§3.

 1. Hotel nie odpowiada za pozostawione w pokojach pieniądze, kosztowności albo inne przedmioty wartościowe.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

§4.

 1. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godz. 22.00 recepcja ma obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających w pokoju.
 2. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Gość nie ma prawa przekazywania kluczy osobom trzecim.

§5.

 1. W Aparthotelu należy zachować ciszę od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 2. Gość nie ma prawa organizować głośnych spotkań lub imprez apartamencie.

§6.

 1. Na terenie Aparthotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§7.

 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek sprzętów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§8.

 1. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest                         zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody§9.
 1. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników albo innych osób przebywających w apartamentach albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania apartamentów.§10 .

Utrzymanie czystości w apartamencie

 1. Gość odpowiada za utrzymanie czystości w apartamencie we własnym zakresie. Przez co rozumie się: wyrzucanie śmieci, zmywanie naczyń. Bristol Aparthotel nie wykonuje sprzątania apartamentów podczas krótkotrwałego najmu. Kontener służący do wyrzucania śmieci znajduje się na zewnątrz budynku.
 2. W trakcie pobytu Gościa istnieje możliwość wykonania usługi sprzątania przez pokojową za dodatkową opłatą 60 zł. Zamówienie takie należy zgłosić w recepcji głównej Hotelu Bristol z jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Informujemy, że na I piętrze znajduje się ogólnodostępne pomieszczenie, gdzie można skorzystać z żelazka, pralki.§11.

 Odpowiedzialność za szkody i inne opłaty

 1. Prosimy o zapoznanie się załączoną inwentaryzacją apartamentu oraz dbanie o prawidłowe korzystanie ze wszystkich sprzętów.
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i wyposażenia w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową (wg wewnętrznego cennika) za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia                              i urządzeń technicznych hotelu wyrządzone przez niego lub zaszły z jego winy bądź osób odwiedzających go w apartamencie. Jednocześnie ma on obowiązek poinformować Bristol Aparthotel  o jakichkolwiek usterkach lub zniszczeniach natychmiast po ich zaistnieniu, niezależnie od przyczyny ich wystąpienia. Gość ma obowiązek natychmiastowego pokrycia kosztów naprawy.
 4. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, za które nie zostanie uiszczona opłata będą dochodzone na drodze sądowej.
 5. Za zgubienie klucza lub chip’a Gość zostanie obciążony kwotą 70 PLN.
 6. Garaż w Aparthotelu dostępny jest za dodatkową opłata 20 PLN/doba, po uprzednim dokonaniu rezerwacji miejsca w recepcji Hotelu Bristol. Do rezerwacji stanowiska garażu wydawany jest pilot. Opłata za zgubienie wynosi 60 PLN.